اطلاعیه های کدال

زمان برگزاری مجمع اخابر، شبریز، خبهمن و ۶ نماد دیگر اعلام شد

زمان برگزاری مجمع نمادهای بورسی و فرابورسی لازما، کویر، وکمپنا، اخابر، ولراز، دلقما، شبریز، خبهمن و فولاژ اعلام شد.

به گزارش توان تحلیل، براساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد وکمپنا (سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا) برای استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد برگزار می‌شود. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس نیز دستور کار مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد کویر نیز برای استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد کویر برای اصلاح مواردی از اساسنامه تصویب اساسنامه جدید سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌الذکر است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز برای استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریز نیز برای تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه بهمن با نماد خبهمن جهت استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره تشکیل می‌شود.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس دستور کار مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت گروه بهمن با نماد خبهمن است.

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره  دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ است.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ نیز برای تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز (ولرازی) و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با نماد دلقما نیز برای استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تشکیل می‌شوند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش با نماد لازما نیز برای انتخاب اعضای هیئت مدیره برگزار می‌شود.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس دستور کار مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر است.

نام شرکت و نمادنوع مجمعزمان برگزاری مجمعمحل برگزاری مجمعدانلود پی‌دی‌اف اطلاعیه آگهی مجمع
شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد وکمپنا (سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا)عمومی عادی سالیانهچهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ / ساعت ۱۰:۰۰ تهران، ميدان ونک، خيابان گاندی جنوبی، خيابان بيست و سوم، پلاک ۱۴آگهی مجمع وکمپنا
شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا با نماد وکمپنا (سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا)عمومی فوق‌العادهچهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ / ساعت ۱۱:۳۰ تهران، ميدان ونک، خيابان گاندی جنوبی، خيابان بيست و سوم، پلاک ۱۴آگهی مجمع وکمپنا
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد کویرعمومی عادی سالیانهپنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۹/ ساعت ۱۰:۰۰ اصفهان، خيابان مطهری، پل فلزی، هتل آسمانآگهی مجمع کویر
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نماد کویرعمومی عادی بطور فوق‌العادهپنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۹/ ساعت ۱۱:۳۰ اصفهان، خيابان مطهری، پل فلزی، هتل آسمانآگهی مجمع کویر
شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریزعمومی عادی سالیانهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ / ساعت ۱۰:۰۰ آذربايجان شرقی، تبريز، بلوار شهريار، جنب پارک باغلار باغی، سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشيمی تبريزآگهی مجمع شبریز
شرکت پالایش نفت تبریز با نماد شبریزعمومی فوق‌العادهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ / ساعت ۱۲:۰۰ آذربايجان شرقی، تبريز، بلوار شهريار، جنب پارک باغلار باغی، سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشيمی تبريزآگهی مجمع شبریز
گروه بهمن با نماد خبهمنعمومی عادی سالیانهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴/ ساعت ۱۵:۰۰تهران، بزرگراه فتح (جاده قديم کرج)، کيلومتر ۱۶، سالن همايش شرکت بهمن موتور آگهی مجمع خبمهن
گروه بهمن با نماد خبهمنعمومی فوق‌العادهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴/ ساعت ۱۶:۳۰تهران، بزرگراه فتح (جاده قديم کرج)، کيلومتر ۱۶، سالن همايش شرکت بهمن موتور آگهی مجمع خبمهن
شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژعمومی عادی سالیانهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ / ساعت ۱۰:۰۰تهران، بلوار شهيد چمران، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، مرکز همايش‌های بين‌المللی دانشگاه شهيد بهشتی، تالار ابوريحانآگهی مجمع فولاژ
شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژعمومی فوق‌العادهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ / ساعت ۱۱:۰۰تهران، بلوار شهيد چمران، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، مرکز همايش‌های بين‌المللی دانشگاه شهيد بهشتی، تالار ابوريحانآگهی مجمع فولاژ
شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز (ولرازی)عمومی عادی سالیانهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱/ ساعت ۱۴:۰۰تهران، بلوار ميرداماد، خيابان شمس تبريزی جنوبی، خيابان رامين، پلاک ۱۸، طبقه پنجم، واحد جنوبیآگهی مجمع ولراز
شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با نماد دلقماعمومی عادی سالیانهشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۴. ساعت ۰۹:۰۰تهران، کيلومتر ۱۰ بزرگراه شهيد لشگری (جاده مخصوص کرج)، خيابان لقمان حکيم، شماره ۱آگهی مجمع دلقما
شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش با نماد با نماد لازماعادی بطور فوق‌العادهپنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ / ساعت ۱۰:۳۰تهران، همت غرب، بعد از اتوبان آزادگان، خروجی آبشار تهران، خيابان جدی اردبيلی، جنب درمانگاه قائم، مجموعه فرهنگی ورزشی غدير، سالن آمفی تئاتر آگهی مجمع لازما
شرکت مخابرات ایران با نماد اخابرعمومی فوق‌العادهیکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ / ساعت ۰۹:۰۰تهران، خيابان شريعتی، نبش خيابان قندی، سالن اجتماعات فرهنگسرای انديشهآگهی مجمع اخابر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا