تحلیل قیمت های جهانی

قیمت جهانی محصولات پتروشيمي

▪️هفته منتهی به 4 فروردین ماه  1399  ( 2020/03/23)
🔺🔻درصد تغییرات هفتگی

🔹#نفتا  244.97 دلار 🔻 18.16-
🔸#متانول   191 دلار🔻 4.98-
🔹#پلی اتیلن سبک  848 دلار  🔻 0.24-
🔸#پلی اتیلن سنگین  788 دلار  🔻 0.25-
🔹 پلی #پروپیلن  829 دلار   🔻 1.07-
🔸#اتیلن  590 دلار  🔻 7.81-
🔹#اوره  246 دلار  🔻 5.02-
🔸#بیلت  382 دلار  🔻 2.3-
🔹#اسلب  400 دلار 〰️ 0
🔸#سنگ آهن  89.57 دلار  🔺 0.1+
🔹#ذغال سنگ  152.5 دلار   〰️ 0
🔸#گندله  124.26 دلار 🔻 0.44-

▪️هفته منتهی به 17 اسفند ماه  1398  ( 2020/03/07)
🔺🔻درصد تغییرات هفتگی

🔹#نفتا  376.88 دلار 🔻 19.02-
🔸#متانول   214 دلار🔻 0.93-
🔹#پلی اتیلن سبک  850 دلار🔻 0.47-
🔸#پلی اتیلن سنگین  792 دلار  🔻 1.25-
🔹 پلی #پروپیلن  850 دلار   〰️ 0
🔸#اتیلن  695 دلار  〰️ 0
🔹#اوره  262 دلار  🔺 3.35+
🔸#بیلت  392 دلار  🔻 2-
🔹#اسلب  413 دلار 🔻 1.67-
🔸#سنگ آهن  90.12 دلار  🔺 4.23+
🔹#ذغال سنگ  155 دلار  🔺 1.02+
🔸#گندله  122.55 دلار 🔻 2.16-

 

▪️هفته منتهی به 20 بهمن ماه  1398  ( 2020/02/09)
🔺🔻درصد تغییرات هفتگی

🔹#نفتا  464.7 دلار 🔻 11.82-
🔸#متانول   230 دلار🔻 4.17-
🔹#پلی اتیلن سبک  894 دلار🔻 1.32-
🔸#پلی اتیلن سنگین  850 دلار  🔻 1.85-
🔹 پلی #پروپیلن  910 دلار   🔻 0.66-
🔸#اتیلن  750 دلار  🔻 6.25-
🔹#اوره  240 دلار  🔺 6.9+
🔸#بیلت  382 دلار  🔻 2.55-
🔹#اسلب  427 دلار 〰️ 0
🔸#سنگ آهن  81.65 دلار  🔻 11.63-
🔹#ذغال سنگ  142.6 دلار  🔺 1.26+
🔸#گندله  130.53 دلار 〰️  0

 

#نرخ_های_جهانی

▪️هفته منتهی به 30 آذر  1398  ( 2019/12/21)
🔺🔻درصد تغییرات هفتگی

🔹نفتا  542 دلار 🔺 0.74+
🔸متانول   219 دلار🔺 1.39+
🔹پلی اتیلن سبک  865 دلار🔺 1.76+
🔸پلی اتیلن سنگین  821 دلار  🔺 3.66+
🔹 پلی پروپیلن  900 دلار   🔻 1.32-
🔸اتیلن  730 دلار   🔺7.35+
🔹اوره  243.5 دلار  🔺 1.67+
🔸بیلت  411 دلار  🔺1.99+
🔹اسلب  403 دلار 🔺 4.13+
🔸سنگ آهن  92 دلار   〰️ 0
🔹ذغال سنگ  134.99 دلار  🔺 3.64+
🔸گندله  120.1 دلار🔺3.37+

 

#نرخ_های_جهانی

▪️هفته منتهی به 16 آذر  1398  ( 2019/12/07)
🔺🔻درصد تغییرات هفتگی

🔹نفتا  544 دلار 🔺 2.58+
🔸متانول   213 دلار🔺 0.95+
🔹پلی اتیلن سبک  850 دلار🔺 0.24+
🔸پلی اتیلن سنگین  790 دلار  🔻 0.25-
🔸 پلی پروپیلن  903 دلار   🔻 0.77-
🔹اتیلن  720 دلار   🔻7.69-
🔸اوره  236 دلار  🔻 0.42-
🔹بیلت  400 دلار  🔺3.09+
🔸اسلب  383 دلار 🔺 2.68+
🔹سنگ آهن  88 دلار  🔺 4.76+
🔸ذغال سنگ  130 دلار  〰️ 0
🔹گندله  115 دلار🔺2.03+

#نرخ_های_جهانی

▪️هفته منتهی به 25 آبان  1398  ( 2019/11/16)

🔹نفتا  522 دلار                            👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔺 1+
🔸متانول   214 دلار                      👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔻 4.46-
🔹پلی اتیلن سبک  868 دلار      👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔻 3.34-
🔸پلی اتیلن سنگین  818 دلار   👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔻 3.76-
🔹اتیلن  947 دلار                         👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔺 11.94+
🔸اوره  238 دلار                           👈درصد تغییرات هفتگی👈   🔻 1.86-
🔹بیلت  375 دلار                         👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔺 1.9+
🔸اسلب  350 دلار                       👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔺 2.94+
🔹سنگ آهن  82.5 دلار               👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔻 7.87-
🔸ذغال سنگ  134 دلار              👈درصد تغییرات هفتگی👈   🔻 5.06-
🔹گندله  108.9 دلار                      👈درصد تغییرات هفتگی👈  🔻 1.57-

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا