تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

وبانک
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

🔷 کلیات : سال 1370 تاسیس شد – نام اولیه ” سرمایه گذاری بانک ملی ایران  ” بود که بعدا بنام سرمایه گذاری توسعه ملی تغییر کرد –  سرمایه ثبت شده 1625 میلیارد تومن – آخرین افزایش سرمایه مربوط به سال 1394 هست – ارزش بازار 4700 میلیارد تومن – سهامدار عمده بانک ملی با 70 درصد سهام – تعداد پرسنل 78 نفر – فعالیت اصلی سرمایه گذاری در بازار سهام- سال مالی 29 اسفند ماه هر سال.

🔷 بررسی ترازنامه : شهریور 1397
▪️جمع کل دارایی ها 5266 میلیارد تومن . 57 درصد دارایی ها سرمایه گذاری در سهام  به ارزش 3015 میلیارد تومن – طلب ها 1696 میلیارد تومن – سرمایه گذاری در املاک 425 میلیارد تومن.
👈 مبلغ طلب 32 درصد کل دارایی هاست متاسفانه افشای مناسبی از جزئیات این طلب در صورتهای مالی نشده .
▪️جمع کل بدهی ها 1611 میلیارد تومن شامل 87 درصد مربوط به سود سهام  به مبلغ 1400 میلیارد و 99 میلیارد تومن وام بانکی
👈 سود سهام مربوط به سهامدار عمده بانک ملی هست .
▪️ارزش ویژه 3655 میلیارد تومن شامل سرمایه 1625 ، اندوخته سرمایه ای 1617 و سود انباشته 254 میلیارد تومن .
👌نکته : طبق اساسنامه ، شرکت مجاز به توزیع سود فروش سرمایه گذاری نیست  و بایستی این سود به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل  گردد . مجمع عمومی  می تواند حداکثر تا 20 درصد این سود  را تقسیم کند.
طبق اساسنامه هر گاه اندوخته سرمایه ای به نصف سرمایه ثبت شده رسید شرکت می تواند افزایش سرمایه دهد . در حال حاضر مبلغ اندوخته با مبلغ سرمایه برابر شده لذا احتمال افزایش سرمایه ( 100 درصدی ) از این محل بسیار بالاست .

🔵 سرمایه گذاری ها و املاک  : به تاریخ 30 دی ماه 97
🔺سهام بورسی : کل سبد بورسی 2346 میلیارد تومن . 60 درصد این پرتفو  شامل شرکتهای :
شاراک  50 درصد
وبشهر 43 درصد
سیدکو 92 درصد
وتوسم 65 درصد
بترانس 34 درصد
ارزش روز پرتفوی بورسی 5586 میلیارد تومن که مبلغ 3240 میلیارد تومن بیشتر از ارزش دفتری می باشد.
👈 یکی از نکات قابل توجه اینکه وبانک بنوعی هلدینگ هلدینگ هاست بعبارتی شرکتهای فرعی هم خود هلدینگ هستند و بعضا  شرکتهای فرعی  فرعی هم هلدینگ هستند بطور مثال نماد شویند که خود هلدینگ هست فرعی وبشهر هست و  وبشهر فرعی وبانک . از این قبیل شرکتها در زیر مجموعه وبانک کم نیست.این موضوع منجر به شکاف بیشتر قیمت سهام از  NAV خواهد شد. که در بخش محاسه ناو  وبانک اشاره خواهد شد .
🔺غیر بورسی :به ارزش دفتری 1057 میلیارد تومن شامل :
املاک 429 میلیارد تومن ( ملک بخارست ، زمین و ساختمان ارج ، زمین ایران پوپلین در رشت و… )
سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت ، اخزا جمعا 141 میلیارد تومن
سهام ساختمانی ، سرمایه گذاری و سایر شرکتها

🔷 محاسبه NAV :
مازاد ارزش شرکتهای بورسی 3240 میلیارد تومن
حقوق صاحبان سهام در پایان آذر 97 مبلغ 3655 میلیارد تومن
جمع 6895 میلیارد تومن
♣️حاصل عدد فوق تقسیم بر تعداد سهام (16.25 میلیارد سهم) بنابراین ناو برابر با 👈👈 424 تومن
با تقسم قیمت فعلی وبانک (289 تومن)  بر ناو به عدد  68 درصد  می رسیم .
👌بدلیل سهم عمده املاک ( اخیرا خریداری شده ) و وجوه سرمایه گذاری شده با عنوان درآمد ثابت نسبت به کل پرتفوی غیر بورسی ،  از محاسبه مازاد پرتفوی غیر بورسی صرف کردیم.

⭕️نکته مهم : همانطور که قبلا اشاره شد وبانک هلدینگ هلدینگ هاست . بر این اساس یک بار کاهش قیمت نسبت به ناو در شرکتهای هلدینگ محاسبه شدند بطور مثال :
بر اساس داده های پایان دی ماه
ناو  سیدکو 175 تومن و قیمت روز 134 تومن بنابراین نسبت قیمت به ناو برابر با 👈👈 76.6 درصد
ناو وبشهر 229 تومن و قیمت روز 191 تومن بنابراین نسبت قیمت به ناو برابر با 👈👈 83 درصد
ناو وتوسم 255 تومن و قیمت روز 200 تومن بنابراین نسبت قیمت به ناو برابر با 👈👈 78 درصد
👈سه شرکت بالا 53 درصد از سبد بورسی را تشکیل داده اند که حداقل 20 درصد کمتر از ناو بورسی قیمت دارند .همین قیمت های کاهش یافته ملاک محاسبه ناو وبانک شده که نتیجتا به 68 درصد رسیده .

🔷 بررسی روند  درآمد و سود :
▪️درآمد : سال 1394 مبلغ 933 ، سال 1395 مبلغ 973 ، سال 1396 مبلغ 966 و 9 ماهه سال 1397 مبلغ 722 میلیارد تومن .
عملکرد 9 ماهه 97 نسبت به مشابه سال قبل 174 درصد رشد داشته .که عمدتا مربوط به سود فروش سرمایه گذاری هست .
👌متوسط درآمد ها در سه سال گذشته مبلغ 957 میلیارد تومن.
👈در سال جاری کلیه سهم شرکت در  فولاد تربت حیدره واگذار شد.
🔺 ترکیب درآمدهای شرکت شامل 80 درصد درآمدسود سرمایه گذاری و 20 درصد سود فروش و سایر درآمدها
▪️سود خالص : سال 1394 مبلغ 902 ، سال 1395 مبلغ 947 ، سال 1396 مبلغ 940 و 9 ماهه سال 1397 مبلغ 707 میلیارد تومن .
سود تقسیم شده :  سال 1394 مبلغ 894 ، سال 1395 مبلغ 861 ، سال 1396 مبلغ 812 میلیارد تومن.
👈 متوسط نرخ تقسیم سود 89 درصد.طبق مفاد اساسنامه شرکت مجاز به توزیع سود فروش سرمایه گذاری (کاپتال گین) نیست . اما بررسی گذشته تقسیم سود حاکی از آن است که این موضوع چندان رعایت نمی گردد.

🔷برآورد سود سال 1397 :
🔺
سود سهام شرکتها :
به استثناء وبشهر سود سایرشرکتها در سال 1397 منظور می شود.
سود سال 97 شاراک EPS  مبلغ 150 تومن ، DPS  مبلغ 120 تومن
سود سال 96 وبشهر  EPS  مبلغ 15 تومن ، DPS  مبلغ 15 تومن
سود سال 97 وتوسم EPS  مبلغ 59 تومن ، DPS  مبلغ 59 تومن
سود سال 97 سیدکو EPS  مبلغ 16 تومن ، DPS  مبلغ 16 تومن
سود سال 97 پکرمان EPS  مبلغ 30 تومن ، DPS  مبلغ 20 تومن
سود سال 97 بترانسEPS  مبلغ 60 تومن ، DPS  مبلغ 42 تومن
سایر شرکتها همانند سال قبل
سود سهام از محل شاراک  : تعداد سهام 4052 میلیون سهم حاصل برابر با 486 میلیارد تومن
سود سهام از محل وبشهر  : تعداد سهام 3576 میلیون سهم حاصل برابر با 54 میلیارد تومن
سود سهام از محل وتوسم  : تعداد سهام 2946 میلیون سهم حاصل برابر با 174 میلیارد تومن
سود سهام از محل سیدکو  : تعداد سهام 4360 میلیون سهم حاصل برابر با 70 میلیارد تومن
سود سهام از محل پکرمان  : تعداد سهام 816 میلیون سهم حاصل برابر با 16 میلیارد تومن
سود سهام از محل بترانس  : تعداد سهام 1287 میلیون سهم حاصل برابر با 54 میلیارد تومن
سود سهام سایر شرکتها  جمعا 100 میلیارد تومن
جمع کل سود سهام برابر با 👈👈 954 میلیارد تومن
🔺سود فروش سرمایه گذاری:
طبق عملکرد 9 ماهه 👈👈 مبلغ 602 میلیارد تومن
🔺سود سایر : طبق عملکرد 9 ماهه  👈👈 مبلغ 53 میلیارد تومن
▪️جمع کل درآمد سود سهام  جمع سه عامل فوق برابر با 👈👈 1609 میلیارد تومن
▪️هزینه های عمومی اداری بر اساس عملکرد 9 ماهه برابر با 👈👈 22 میلیارد تومن
▪️هزینه مالی بر اساس عملکرد 9 ماهه برابر با 👈👈 5.4 میلیارد تومن
▪️سایر درآمد ها بر اساس عملکرد 9 ماهه برابر با 👈👈 4.3 میلیارد تومن
▪️مالیات : معافیت ماده  143  مکرر ق. م. م
♣️ سود خالص حاصل جمع و تفریق عوامل فوق برابر با 👈👈 1586 میلیارد تومن . تقسیم بر تعداد سهام (16.25 میلیارد سهم ) EPS برابر با 👈👈 98 تومن .
🔺محاسبه حداقل DPS :
50 درصد سود خالص یعنی 98 تومن ضرب در 50 درصد برابر با 👈👈 49 تومن
20 درصد سود فروش سرمایه گذاری یعنی 600 میلیارد تومن ضرب در 20 درصد حاصل تقسیم بر تعداد سهام حاصل برابر با 👈👈 7 تومن
♣️جمع دو مبلغ فوق 56 تومن .
نسبت تقسیم سود 57 درصد .

🔷 بررسی نسبت P  به NAV:
پایان سال 1393 ناو 2465 ریال قیمت 2026 ریال نسبت برابر با 82 درصد
پایان سال 1394 ناو 3047 ریال قیمت 2469 ریال نسبت برابر با 81 درصد
پایان سال 1395 ناو 2841 ریال قیمت 1984 ریال نسبت برابر با 70 درصد
پایان سال 1396 ناو 2985 ریال قیمت 2260 ریال نسبت برابر با 75 درصد
15 بهمن ماه 1397 ناو 4243 ریال قیمت 2890 ریال نسبت برابر با 68 درصد
👈 کمترین نسبت مربوط  به حال حاضر می باشد . با فرض اینکه این نسبت به میانگین چهار سال قبل (77 درصد)باز گردد قیمت سهم حداقل تا 3267 ریال قابل رشد می باشد.

🔷 بررسی روند قیمت سهم :
روند قیمتی سه ساله اخیر سهم بیشتر تحت تاثیر مقدار سود توزیع شده در مجامع بوده .در طول سه سال گذشته به طور متوسط سالی 50 تومن سود نقدی توزیع شده که بلافاصله بعد از مجمع از قیمت سهم کاسته شده و بتدریج در طول 6 تا 9 ماه زمان برده که گپ حاصله پر شود. بعبارتی بازده سالانه سهم برابر با سود توزیع شده بوده است .
در پایان سال 1394 قیمت سهم برابر با 246 تومن و در پایان سال 96 قیمت 226 تومن بود . در طول این دو سال 108 تومن سود نقدی توزیع شده .( معادل سالی 22 درصد بازده).
اما در سال 1397 رفتار قیمتی سهم متاثر از افزایش سود شرکتهای تابعه و رفتار هیجانی بازار در تابستان طور متفاوتی رقم خورد . گپ حاصل از توزیع سود نقدی (50 تومن )سال 1396 ظرف یکماه بعد از مجمع پر شد و قیمت تا سطح 368 تومن در مهر ماه 97 رسید. بعد از چند برخورد به کف قیمتی 275 تومن در حال حاضر قیمت در محدوده 289 تومن در نوسان است.
👈 بنظر می رسد کف جدید سهم در محدوده 275 تومن شکل گرفته . بنابراین انتظار داریم قیمت تا قبل از مجمع سال 1397 ( یعنی تیر ماه 1398) تا عدد 331 تومن رشد داشته باشد. ( 275 بعلاوه 56 تومن سود نقدی) . بازده 19 درصدی تا تیرماه 1398

🔴👈👈 جمع بندی : همانطور که بررسی شد وبانک سهمی بنیادی در مقیاس بزرگ و بازدهی  مطمئن سالانه در حد سود بانکی و بسته به شرایط رونق بازار حتی بیشتر نصیب سرمایه گذاران می کند. رفتار قیمتی سهم (نوسانات کم و رشد آرام ) به نظر بیشتر مورد پسند صندوق ها و یا شرکتهای سرمایه گذاری با نگاه بلندمدت هست  تا  اهالی خرد بازار سرمایه.
در حال حاضر بدلیل شرایط خاص اقتصاد و نوسانات ناشی از تعییرات نرخ ارز در سود شرکتهای تابعه ( بخصوص شاراک) این موضوع هنوز به طور کامل در قیمت سهم منعکس نگردیده بر همین اساس با برآوردی که تا پایان تیر ماه (5 ماه آتی ) داشتیم امکان دستیابی به حداقل سود 19 درصدی ( قابل افزایش تا 23 درصد) فراهم است . لذا خرید این سهم برای سرمایه گذاران ریسک گریز جذاب است.

97/11/16

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا