تحلیل سهام

تحلیل بنیادی حپارسا – شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

قیمت های فعلی با توجه به ارزش جایگزینی واگن های شرکت دارای کمترین ریسک است.لذا با دید میانمدت قیمت های فعلی مناسب است.

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

کلیات

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در سال 1384 همزمان با تصویب قانون دسترسی آزاد به خطوط ریلی تاسیس شد. فعالیت اصلی حمل فرآورده های نفتی و سوخت رسانی به نیروگاه ها و انبارهای شرکت ملی پخش . سرمایه ثبت شده 25 میلیارد تومان . ارزش بازار 122 میلیارد تومان . سهامدار عمده غیر مستقیم وغدیر با مالکیت 70 درصد . مالک 1200 واگن مخزندار . تعداد پرسنل 46 نفر . سال مالی 31شهریور ماه هرسال . از خرداد 1395 در فرابورس معامله می شود.

بررسی ترازنامه

در تاریخ 31 شهریور 97

جمع کل دارایی ها 121 میلیارد تومان که شامل دو رقم عمده طلب 74 و دارایی ثابت به مبلغ 42 میلیارد تومان می باشد. از مانده طلب مبلغ 66 میلیارد تومان مربوط به شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی است .

👈رقم عمده دارایی های ثابت مربوط به واگن هاست. تمام شده 1200واگن مخزندار 60 میلیارد تومان ، استهلاک انباشته 29 میلیارد و ارزش دفتری 31 میلیارد تومان.شرکت در سال 97 تعداد 100 دستگاه واگن مخزندار به ارزش 27 میلیارد تومان خریداری کرد.(هر واگن 270 میلیون تومان قبل از گرانی دلار)

👈 طبق آخرین گزارشات ارزش هر واگن 550 میلیون تومان است. اغلب واگن ها از کشور روسیه وارد می شوند . واردات واگن مشمول گروه سه کالایی است و مشمول ارز نیمایی (طبق گفته مدیران این صنعت ارز نیمایی نیز به سختی داده می شود)

جمع کل بدهی ها 68 میلیارد تومان که رقم عمده مربوط به بدهی های تجاری وغیرتجاری به مبلغ 56 میلیارد تومان هست که از این مبلغ هم 42 میلیارد تومان مربوط به راه آهن (بابت حق دسترسی به ریل) میباشد.

👈بطور متوسط 65 درصد درآمد بابت حق دسترسی به ریل به راه آهن تعلق می گیرد.

ارزش ویژه 53 میلیارد تومان شامل سرمایه 25 و سود انباشته 26 میلیارد تومان.

شرکت فاقد هر گونه تسهیلات بانکی است.

👈نسبت بدهی 56 درصد که مناسب است. گزارش حسابرسی کلین و فاقد بندهای توضیحی می باشد.

بررسی صورت سود و زیان

درآمد: سال 1395 مبلغ 122 ، سال 1396 مبلغ 93 و سال 1397 مبلغ 107 میلیارد تومان. مبلغ درآمدهای سالانه تقریبا ثابت است. درآمد سه ماهه اول سال 1398 مبلغ 31 میلیارد تومان که نسبت به مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته.

سود ناخالص: سال 1395 مبلغ 30 ، سال 1396 مبلغ 23 و سال 1397 مبلغ 23 میلیارد تومان. سود ناخالص در طول سه سال گذشته نسبتا ثابت بوده.

👈 متوسط نسبت سود ناخالص به فروش 23.5 درصد

سود عملیاتی:  سال 1395 مبلغ 28 ، سال 1396 مبلغ 20 و سال 1397 مبلغ 20 میلیارد تومان.

سود خالص:  سال 1395 مبلغ 24 ، سال 1396 مبلغ 17 و سال 1397 مبلغ 19 میلیارد تومان و سه ماهه اول سال 1398 مبلغ 4.3 میلیارد تومان که نسبت به مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته. دلیل کاهش ثابت بودن نرخ خدمات و افزایش هزینه های تمام شده(تعمیرات و قطعات واگن ها که با نرخ ارز روز هست)

👈متوسط سود خالص به فروش 18 درصد. اما در سه ماهه اول سال 1398 به 14 درصد تقلیل داشته که در صورت دریافت افزایش نرخ جبران خواهد شد .

👈سایر نکات: در سال 1397 شش دستگاه آپارتمان با سود 1.7 میلیارد تومانی فروخته شد.

بررسی خدمات حپارسا

🔺تعداد و ظرفیت واگن ها

 • 1100 واگن مخزندار با ظرفیت 55.5 تن
 • 100 واگن مخزندار با ظرفیت 62.7 تن

👈 واگن ها طبق استاندارد بایستی هر سه سال یکبار تعمیرات اساسی شوند. یک سری از واگن ها نیز پس از پست بازدید از قطار جدا و به تعمیرات ویژه  فرستاده می شوند. از آنجایی که محموله این شرکت فرآورده های نفتی است واگن ها نیاز به نشتی گیری و شستو نیز دارند.

مهم: تعمیرات و قطعات واگن ها وابستگی 80 درصدی به واردات دارند. نرخ ارز اثر بااهمیتی در این موضوع دارد.

🔺شرکتهای طرف قرارداد

 • شرکت ملی پخش  با 87 درصد
 • شرکت نفت بهران با 9 درصد
 • شرکت بناگستر کرانه با 2 درصد
 • و سایر

🔺ترکیب نوع محموله

 • نفت کوره ( مازوت ) با سهم 87 درصد
 • روغن  با سهم 11 درصد
 • گازوئیل  با سهم 2 درصد

🔺فعالیت حمل و نقل

 • سال 1394 مقدار 1008 میلیون تن کیلومتر
 • سال  1395 مقدار 1186 میلیون تن کیلومتر
 • سال 1396 مقدار 918 میلیون تن کیلومتر
 • سال 1397 مقدار 1035 میلیون تن کیلومتر
 • سه ماهه 1398 مقدار 318 میلیون تن کیلومتر ( نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته  . بدلیل اضافه شدن 100 دستگاه واگن جدید)

🔺متوسط نرخ حمل و نقل

 • سال 1394 مبلغ 802 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال  1395 مقدار 974 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال 1396 مقدار 998 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال 1397 مقدار 1017 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سه ماهه 1398 مقدار 986 ریال برای هر تن کیلومتر

👈نرخ های حمل و نقل از سال 1395 تا به کنون افزایشی نداشته. اخیرا کلیه شرکتهای ریلی طی نامه ای به شرکت راه آهن درخواست افزایش نرخ داشتند.

🔺متوسط حق دسترسی راه آهن

 • سال 1394 مبلغ 497 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال  1395 مقدار 637 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال 1396 مقدار 628 ریال برای هر تن کیلومتر
 • سال 1397 مقدار 650 ریال برای هر تن کیلومتر.

برنامه ها و طرح های حپارسا

در بخش توسعه ناوگان شرکت قصد خرید 200 واگن مخزندار جدید و خرید 20 دستگاه لکوموتیو در برنامه دارد. (فعلا در حد برنامه هست.)

در بخش توسعه بازارها شرکت قصد ورود به حوزه حمل قیر و مواد پتروشیمی در برنامه دارد. ( مطالعات مقدماتی انجام شده)

برآورد سود سال 1398 حپارسا :(خوشبینانه با فرض دریافت مجوز افزایش نرخ)

🔺مفروضات

مقادیر حمل برای 6 ماه سال 1397 رقم 636 میلیون تن کیلومتر

مقادیر حمل برای 6 ماه سال 1398 رقم 826 میلیون تن کیلومتر(با توجه به اینکه در فصول بهار و تابستان حمل و نقل رشد 30 تا 40 درصدی دارد)

نرخ حمل برای باقیمانده سال 97 مبلغ 1000 ریال در هر تن کیلومتر

نرخ حمل برای 6 ماه سال 1398 مبلغ 1300 ریال در هرتن کیلومتر ( با فرض افزایش نرخ 30 درصدی)

حق دسترسی به ریل 65 درصد درآمد (بدون در نظر گرفتن معافیت واگن های جدید )

افزایش هزینه های عمومی برای 6 ماهه سال 1398 با فرض رشد 40 درصدی

درآمدهای غیر عملیاتی مشابه بخش مستمر سال قبل

نرخ مالیات 20 درصد

🔺محاسبات

درآمد فروش:

مقدار 636 میلیون تن کیلومتر ضرب در 100 تومان هر تن کیلو متر برای سال 97 برابر با 👈👈 63.6 میلیارد تومان

مقدار 826 میلیون تن کیلیومتر ضرب در 130 تومان هر تن کیلومتر برای 6 ماهه سال 98 برابر با 👈👈 107.4 میلیارد تومان

درآمد فروش معادل جمع دو مبلغ فوق برابر با 👈👈 171 میلیارد تومان

بهای تمام شده:

حق دسترسی 65 درصد درآمد فروش برابر با 👈👈 111 میلیارد تومان

هزینه های ثابت دستمزد و سربار برابر با 👈👈 20 میلیارد تومان

بهام تمام شده جمع دو عامل فوق برابر با 👈👈 131 میلیارد تومان

سود ناخالص فروش منهای بهای تمام شده برابر با 40 میلیارد تومان

هزینه های عمومی:

6 ماهه سال 1397 برابر با 👈👈 1.5 میلیارد تومان

6 ماهه سال 1398 با افزایش نرخ 40 درصدی برابر با 👈👈 2.1 میلیارد تومان

جمع دو عدد فوق برابر با 👈👈 3.6 میلیارد تومان

درآمدهای غیر عملیاتی برابر با 👈👈 2.5 میلیارد تومان

مالیات برابر با 👈👈 7.7 میلیارد تومان

♣️سود خالص جمع عوامل فوق برابر با 👈👈 31.2 میلیارد تومان. EPS سال 1398 برابر با 👈👈 1248 ریال

👈سود سال 97 هر سهم 772 ریال بود که با سود 1248 ریالی 62 درصد رشد خواهد داشت.

محاسبه ارزش جایگزینی حپارسا

دارایی اصلی شرکت حپاسا واگن های آن است که ارزش تقریبی هر واگن 550 میلیون تومان ضرب در 1200 واگن برابر با  660 میلیارد تومان.با توجه به اینکه واگن ها دست دوم هستند می توانیم با رعایت محافظه کاری ارزش بدست آمده را ضرب در 60 درصد کنیم حاصل نهایی برابر با 👈👈 396 میلیارد تومان

در حال حاضر ارزش بازار سهم 122 میلیارد تومان معادل یک سوم ارزش جایگزینی می باشد.

بررسی روند قیمتی سهم حپارسا

سهم حپارسا با قیمت 1270 تومان در خرداد 1395 عرضه اولیه شد. قیمت به سرعت تا 1939 تومان بالا رفت . در مرداد ماه همان سال جابجایی 70 درصد سهام از پارسان به دیگر زیرمجموعه غدیر یعنی بین المللی توسعه ساحل درقیمت 1500 تومان انجام شد. بعد از معامله بلوک سهام  و سپس توزیع سود سهام 190 تومانی در مجمع آذر ماه 95 روند سهم وارد فاز نزولی تا خرداد 1396 شد . سپس افزایش 150 درصدی از محل آورده در خرداد انجام و سهم در قیمت 609 توم بازگشایی شد.

بعد از افزایش سرمایه روند نزولی مجددا تا فروردین 1397 ادامه یافت جایی که سهم به کف قیمتی 300 تومان رسید.از همین نقطه روند برگشت و فاز صعودی شروع شد. سهم در مهر ماه 1397 موفق به ثبت 750 تومان شد و سپس وارد فاز اصلاحی شد. در حال حاضر مجمع سال 1397 با توزیع سود 68 تومانی برگزار  و در محدوده 490 تومان در نوسان است .

👈 قیمت های فعلی با احتساب افزایش سرمایه و سود های نقدی توزیع شده برابر با قیمت های خرداد سال 1395 است.

جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که بررسی شد علی رغم اینکه در طول سه سال گذشته افزایش نرخی از بابت خدمات دریافت نگردیده لیکن سود آوری مجموعه از ثبات برخوردار بوده است .اخیرا بخش لوکوموتیو داران موفق شدند از ابتدای بهمن ماه 97 مجوز افزایش نرخ بگیرند و بنظر راه برای گروه واگن داران نیز هموار شده است.بر اساس بررسی بعمل آمده با فرض دریافت افزایش مجوز نرخ برای 6 ماهه دوم سال حپارسا توان تحقق سود 125 تومانی خواهد داشت (P/E چهار ) ضمن اینکه قیمت های فعلی با توجه به ارزش جایگزینی واگن های شرکت دارای کمترین ریسک است.لذا با دید میانمدت قیمت های فعلی مناسب است.

97/11/29

سایر مقالات مرتبط:
تحلیل بنیادی شرکت توکاریل (توریل)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا