بررسي و تحليل گزارش شش ماهه ليزينگ خودروي غدير

 اين شركت در سال ۱۳۸۱ تاسيس و از واحدهاي فرعي شركت …

بررسي و تحليل گزارش شش ماهه ليزينگ خودروي غدير

 اين شركت در سال ۱۳۸۱ تاسيس و از واحدهاي فرعي شركت ايران خودروديزل مي باشد. سال مالي شركت ۳۰ آذر ماه هر سال و آخرين سرمايه ۳۰۰ ميليارد ريال مي باشد.EPS اعلامي سال ۸۷ هر سهم ۳۰۰ ريال و پيشنهاد تقسيم سود براي سال ۸۷ هر سهم ۲۷۵ ريال بعبارتي ۹۲درصد مي باشد.

 الف ) صورت سود و زيان

عملكرد ۶ ماهه سال مالي ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل روند كاهشي دارد. بدين ترتيب كه درآمد خدمات ۳۲درصد كاهش و سود خالص ۱۹ درصد كاهش داشته است. پوشش EPS در شش ماهه اول سال نيز ۳۶ درصد (معادل ۱۰۸ريال)مي باشد كه از برنامه عقب است.در واقع روند كاهشي فعاليت شركت پس از اوج سال ۸۵ شروع و تاكنون ادامه دارد جداول زير بخوبي وضعيت شركت را نشان مي دهد.

 جدول حجم ريالي قراردادهاي منعقده- ميليارد ريال

شرح

۶ ماهه ۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸۴

۱۳۸۳

خودرو سواری

۰

۴

۵۸

۴۹

۱۲۱

خودرو کار

۸۹

۷۷۴

۹۴۶

۳۲۵

۳۳۶

جمع

۸۹

۷۷۸

۱۰۰۴

۳۷۴

۴۵۷

جدول حجم تعدادي قراردادهاي منعقده – واحد دستگاه

شرح

۶ ماهه ۸۷

۱۳۸۶

۱۳۸۵

۱۳۸۴

۱۳۸۳

خودرو سواری

۲

۵۲

۷۶۳

۷۳۲

۲۲۷۱

خودرو کار

۲۰۶

۱۶۱۰

۲۰۳۳

۸۲۴

۱۱۲۸

جمع

۲۰۸

۱۶۶۲

۲۷۹۶

۱۵۵۶

۳۳۹۹

همانطور كه جداول فوق نشان مي دهد وضعيت انعقاد قراردادها در سال ۸۷ به شدت كاهش داشته است كه به نوعي وضعيت بد شرايط اقتصادي و به ويژه صنعت حمل ونقل در كشور را نشان مي دهد.

ب ) ترازنامه

فزوني بدهي هاي جاري از دارايي هاي جاري و سقوط نسبت جاري به زير يك مرتبه (معادل ۰٫۸۴) نشان از عدم تعادل در نقدينگي شركت و لزوم تامين منابع جدید دارد يكي از دلايل اين عدم تعادل مربوط به معوق ماندن مبلغ ۲۴ ميليارد تومان (۸۰درصد سرمايه شركت) از مطالبات شركت از مشتريان خود مي باشد علي رقم اينكه اين مطالبات تحت پوشش بيمه مي باشند اما فرايند باز پس گيري آن از شركت هاي بيمه مستلزم صرف زمان زياد مي باشد.

نكته قابل اهميت روند افزايشي حسابهاي لاوصول مي باشد اين ارقم براي سال ۸۵معادل ۱۳ ميليارد تومان ، سال ۸۶ مبلغ ۲۰ ميليارد تومان و در زمان گزارش ۲۴ ميليارد تومان مي باشد با توجه به اينكه اشخاصي كه نتوانسته اند چندين قسط از بدهي خود را پرداخت كنند قطعا ساير اقساط خود را نيز نمي توانند پرداخت كنند و اين روند افزايشي با ضريب بيشتر افزايش خواهد يافت.

نسبت بدهي شركت ۷۱ درصد (این درصد از نظر بانکها برای اعتبار دهی خطرناک می باشد) حجم وام هاي بانكي دريافتي ۶۴ ميليارد تومان و حجم تسهيلات پرداختي شركت به مشتريان ۸۴ ميليارد تومان ميباشد همچنين ۳۰ ميليارد از وام هاي بانكي داراي سررسيد كمتر از يك سال مي باشد كه از اين رو شركت در برنامه سال ۸۷ خود انتشار اوراق مشاركت به مبل ۲۸ ميليارد تومان را پيش بيني كرده است كه تا گزارش ۶ ماهه هنوز محقق نگرديده است چنانچه شركت نتواند اين تامين مالي را انجام دهد قطعا درصد تقسيم سود سال ۸۷ كمتر خواهد بود بعلاوه اينكه شركت هنوز نتوانسته از منابع بانكي نيز در جهت تامين مالي خود استفاده كند كه اين امر وضعيت مالي شركت را ضعيف تر مي كند.

تفسير

همانطور كه ملاحظه مي شود شركت با دو مشكل اساسي روبروست يكي كاهش حجم قراردادها و ديگري افزايش سوخت مطالبات شركت از اين رو براي اين شركت نمي توان آينده روشن و مثبتي را پيش بيني كرد و سود سال ۸۷ نيز با آمار هاي منتشر شده به احتمال زياد پوشش نخواهد يافت و شركت با كاهش سود مواجه خواهد شد. به ويژه اينكه درصد سود تقسيمي شركت نيز در مجمع احتمالا كمتر خواهد بود. بنابراين تا زمانيكه شركت از ناحيه افزايش حجم قراردادها تقويت نگردد خريد اين سهم توصيه نمي شود.

 

 

 

فهرست