سرمایه ۵٫۷۸۹٫۶۴۵ میلیون ریال ،EPS89 مبلغ ۱۲۱۸ ريال ، سال مالي ۲۹/۱۲/۸۹

تركيب بازار فروش : ۴۶٪ داخلي و ۵۴٪ صادرات

قيمت فروش داخلي و صادراتي …

سرمایه ۵٫۷۸۹٫۶۴۵ میلیون ریال ،EPS89 مبلغ ۱۲۱۸ ريال ، سال مالي ۲۹/۱۲/۸۹

تركيب بازار فروش : ۴۶٪ داخلي و ۵۴٪ صادرات

قيمت فروش داخلي و صادراتي بر مبناي نرخ مس در بورس لندن تعيين مي شود.

فروش محصولات بصورت نقدي مي باشد.

تركيب فروش محصولات برای سال ۸۹:

نوع محصول درصد سهم نرخ بودجه فروش(دلار)
كنستانتره مس ۱۵٪ ۱۶۵۳
مس كاتد ۴۷٪ ۶۳۶۵
مفتول ،بيلت و اسلب ۱۸٪ ۶۵۷۴

مفروضات بودجه سال ۸۹ بر مبنای دلار ۹۸۰۰ ریال و نرخ LME هرتن ۶۳۰۰ دلار می باشد.

متوسط قیمت جهانی مس در سه ماهه اول سال ۸۹ هر تن ۷۷۳۷ دلار بوده و قیمت دلار نیز بیشتر از ۹۸۰۰ ریال بوده است.

سود ۲۷۶ میلیارد تومانی سپرده در بانک در صورت سود و زیان آورده نشده است.

آمار های مقدار بخش فروش کمتر از تولید اعلام شده اند.(سیاست تولید و انبار)

 

فهرست