سرمایه ۱۸۹۳۳۷۵ میلیون ریال ، EPS89 مبلغ ۶۹۲ ریال و سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹

ترکیب سود در بودجه سال ۸۹ : سود سرمایه گذاری ۸۶٪ سود فروش سرمایه گذاری …

سرمایه ۱۸۹۳۳۷۵ میلیون ریال ، EPS89 مبلغ ۶۹۲ ریال و سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹

ترکیب سود در بودجه سال ۸۹ : سود سرمایه گذاری ۸۶٪ سود فروش سرمایه گذاری ۱۴٪

تركيب سود در بودجه سال ۹۰: سود سرمايه گذاري ۹۷٪ سود فروش سرمايه گذاري ۳٪

۹۵٪ سود سرمایه گذاری از ۴ شرکت تشکیل شده است:

نام شرکت سود خالص میلیون ریال EPSریال DPSریال سال مبنا درصد
گل گهر ۴۱۱۹۱۶ ۷۲۶ ۵۸۱ ۱۳۸۹ ۲۹٪
فولاد خراسان ۹۵۵۶۲ ۳۳۳ ۱۶۷ ۱۳۸۹ ۷٪
چادر ملو ۲۹۰۳۰۸ ۴۲۹ ۳۰۰ ۱۳۸۹ ۲۰٪
ملی مس ۵۵۰۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۲۰۰ ۱۳۸۸ ۳۹٪
جمع ۹۵٪

 

با توجه به اینکه سود مجمع ملی مس در چهار ماهه تحقق یافته و همچنین تحقق سود فروش سرمای گذاری عملکرد چهار ماهه ۳۶۰ ریال از سود تحقق یافته است.

شرکت تعداد ۷ میلیون گل گهر خارج از بودجه با سود ۵ میلیارد تومان در شهریور ۸۹ فروخته است.

از آنجایی که سود ملی مس مربوط به سال ۸۸ می باشد نوسانات جهانی مس تاثیری بر سود ۸۹ شرکت ندارد.

فرمول محاسبه NAV:

مابه تفاوت ارزش روز سرمایه گذاری ها نسبت به قیمت تمام شده

+ حقوق صاحبان سهام

– یا + سایر تعدیلات (زیان تحقق نیافته ، هر آنچه كه در دفاتر شركت ثبت نشده است)

/ تعداد سهام

۳۱/۵/۱۳۸۹ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹
ارزش روز سرمايه گذاري ها ۱۶٫۶۷۹٫۹۱۰ ۲۱۹۹۴۵۵۶
بهاي تمام شده ۷٫۴۷۷٫۸۱۴ ۷۴۳۴۰۷۲
مابه تفاوت ۹٫۲۰۲٫۰۹۶ ۱۴۵۶۰۴۸۴
حقوق صاحبان سهام ۳۱/۳/۱۳۸۹ ۵٫۵۹۶٫۹۵۸ ۵۲۲۸۵۲۹
برگشت احتمالي زيان كاهش ارزش داراييها ۲۶۲٫۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
جمع میلیون ریال ۱۵٫۰۶۱٫۰۵۴ ۲۰۰۳۹۰۱۳
تعداد سهام میلیون سهم ۱۸۹۳٫۳۷۵ ۱۸۹۳۳۷۵
NAV ریال ۷۹۵۴ ۱۰۵۸۳

 

فهرست