وبانک
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

🔷 کلیات : سال ۱۳۷۰ تاسیس شد – نام اولیه ” سرمایه گذاری بانک ملی ایران  ” بود که بعدا بنام سرمایه گذاری توسعه ملی تغییر کرد –  سرمایه ثبت شده ۱۶۲۵ میلیارد تومن – آخرین افزایش سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۴ هست – ارزش بازار ۴۷۰۰ میلیارد تومن – سهامدار عمده بانک ملی با ۷۰ درصد سهام – تعداد پرسنل ۷۸ نفر – فعالیت اصلی سرمایه گذاری در بازار سهام- سال مالی ۲۹ اسفند ماه هر سال.

🔷 بررسی ترازنامه : شهریور ۱۳۹۷
▪️جمع کل دارایی ها ۵۲۶۶ میلیارد تومن . ۵۷ درصد دارایی ها سرمایه گذاری در سهام  به ارزش ۳۰۱۵ میلیارد تومن – طلب ها ۱۶۹۶ میلیارد تومن – سرمایه گذاری در املاک ۴۲۵ میلیارد تومن.
👈 مبلغ طلب ۳۲ درصد کل دارایی هاست متاسفانه افشای مناسبی از جزئیات این طلب در صورتهای مالی نشده .
▪️جمع کل بدهی ها ۱۶۱۱ میلیارد تومن شامل ۸۷ درصد مربوط به سود سهام  به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد و ۹۹ میلیارد تومن وام بانکی
👈 سود سهام مربوط به سهامدار عمده بانک ملی هست .
▪️ارزش ویژه ۳۶۵۵ میلیارد تومن شامل سرمایه ۱۶۲۵ ، اندوخته سرمایه ای ۱۶۱۷ و سود انباشته ۲۵۴ میلیارد تومن .
👌نکته : طبق اساسنامه ، شرکت مجاز به توزیع سود فروش سرمایه گذاری نیست  و بایستی این سود به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل  گردد . مجمع عمومی  می تواند حداکثر تا ۲۰ درصد این سود  را تقسیم کند.
طبق اساسنامه هر گاه اندوخته سرمایه ای به نصف سرمایه ثبت شده رسید شرکت می تواند افزایش سرمایه دهد . در حال حاضر مبلغ اندوخته با مبلغ سرمایه برابر شده لذا احتمال افزایش سرمایه ( ۱۰۰ درصدی ) از این محل بسیار بالاست .

🔵 سرمایه گذاری ها و املاک  : به تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷
🔺سهام بورسی : کل سبد بورسی ۲۳۴۶ میلیارد تومن . ۶۰ درصد این پرتفو  شامل شرکتهای :
شاراک  ۵۰ درصد
وبشهر ۴۳ درصد
سیدکو ۹۲ درصد
وتوسم ۶۵ درصد
بترانس ۳۴ درصد
ارزش روز پرتفوی بورسی ۵۵۸۶ میلیارد تومن که مبلغ ۳۲۴۰ میلیارد تومن بیشتر از ارزش دفتری می باشد.
👈 یکی از نکات قابل توجه اینکه وبانک بنوعی هلدینگ هلدینگ هاست بعبارتی شرکتهای فرعی هم خود هلدینگ هستند و بعضا  شرکتهای فرعی  فرعی هم هلدینگ هستند بطور مثال نماد شویند که خود هلدینگ هست فرعی وبشهر هست و  وبشهر فرعی وبانک . از این قبیل شرکتها در زیر مجموعه وبانک کم نیست.این موضوع منجر به شکاف بیشتر قیمت سهام از  NAV خواهد شد. که در بخش محاسه ناو  وبانک اشاره خواهد شد .
🔺غیر بورسی :به ارزش دفتری ۱۰۵۷ میلیارد تومن شامل :
املاک ۴۲۹ میلیارد تومن ( ملک بخارست ، زمین و ساختمان ارج ، زمین ایران پوپلین در رشت و… )
سپرده های بانکی ، اوراق مشارکت ، اخزا جمعا ۱۴۱ میلیارد تومن
سهام ساختمانی ، سرمایه گذاری و سایر شرکتها

🔷 محاسبه NAV :
مازاد ارزش شرکتهای بورسی ۳۲۴۰ میلیارد تومن
حقوق صاحبان سهام در پایان آذر ۹۷ مبلغ ۳۶۵۵ میلیارد تومن
جمع ۶۸۹۵ میلیارد تومن
♣️حاصل عدد فوق تقسیم بر تعداد سهام (۱۶٫۲۵ میلیارد سهم) بنابراین ناو برابر با 👈👈 ۴۲۴ تومن
با تقسم قیمت فعلی وبانک (۲۸۹ تومن)  بر ناو به عدد  ۶۸ درصد  می رسیم .
👌بدلیل سهم عمده املاک ( اخیرا خریداری شده ) و وجوه سرمایه گذاری شده با عنوان درآمد ثابت نسبت به کل پرتفوی غیر بورسی ،  از محاسبه مازاد پرتفوی غیر بورسی صرف کردیم.

⭕️نکته مهم : همانطور که قبلا اشاره شد وبانک هلدینگ هلدینگ هاست . بر این اساس یک بار کاهش قیمت نسبت به ناو در شرکتهای هلدینگ محاسبه شدند بطور مثال :
بر اساس داده های پایان دی ماه
ناو  سیدکو ۱۷۵ تومن و قیمت روز ۱۳۴ تومن بنابراین نسبت قیمت به ناو برابر با 👈👈 ۷۶٫۶ درصد
ناو وبشهر ۲۲۹ تومن و قیمت روز ۱۹۱ تومن بنابراین نسبت قیمت به ناو برابر با 👈👈 ۸۳ درصد
ناو وتوسم ۲۵۵ تومن و قیمت روز ۲۰۰ تومن بنابراین نسبت قیمت به ناو برابر با 👈👈 ۷۸ درصد
👈سه شرکت بالا ۵۳ درصد از سبد بورسی را تشکیل داده اند که حداقل ۲۰ درصد کمتر از ناو بورسی قیمت دارند .همین قیمت های کاهش یافته ملاک محاسبه ناو وبانک شده که نتیجتا به ۶۸ درصد رسیده .

🔷 بررسی روند  درآمد و سود :
▪️درآمد : سال ۱۳۹۴ مبلغ ۹۳۳ ، سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۷۳ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۶۶ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۲۲ میلیارد تومن .
عملکرد ۹ ماهه ۹۷ نسبت به مشابه سال قبل ۱۷۴ درصد رشد داشته .که عمدتا مربوط به سود فروش سرمایه گذاری هست .
👌متوسط درآمد ها در سه سال گذشته مبلغ ۹۵۷ میلیارد تومن.
👈در سال جاری کلیه سهم شرکت در  فولاد تربت حیدره واگذار شد.
🔺 ترکیب درآمدهای شرکت شامل ۸۰ درصد درآمدسود سرمایه گذاری و ۲۰ درصد سود فروش و سایر درآمدها
▪️سود خالص : سال ۱۳۹۴ مبلغ ۹۰۲ ، سال ۱۳۹۵ مبلغ ۹۴۷ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۴۰ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۷۰۷ میلیارد تومن .
سود تقسیم شده :  سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۹۴ ، سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸۶۱ ، سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۱۲ میلیارد تومن.
👈 متوسط نرخ تقسیم سود ۸۹ درصد.طبق مفاد اساسنامه شرکت مجاز به توزیع سود فروش سرمایه گذاری (کاپتال گین) نیست . اما بررسی گذشته تقسیم سود حاکی از آن است که این موضوع چندان رعایت نمی گردد.

🔷برآورد سود سال ۱۳۹۷ :
🔺
سود سهام شرکتها :
به استثناء وبشهر سود سایرشرکتها در سال ۱۳۹۷ منظور می شود.
سود سال ۹۷ شاراک EPS  مبلغ ۱۵۰ تومن ، DPS  مبلغ ۱۲۰ تومن
سود سال ۹۶ وبشهر  EPS  مبلغ ۱۵ تومن ، DPS  مبلغ ۱۵ تومن
سود سال ۹۷ وتوسم EPS  مبلغ ۵۹ تومن ، DPS  مبلغ ۵۹ تومن
سود سال ۹۷ سیدکو EPS  مبلغ ۱۶ تومن ، DPS  مبلغ ۱۶ تومن
سود سال ۹۷ پکرمان EPS  مبلغ ۳۰ تومن ، DPS  مبلغ ۲۰ تومن
سود سال ۹۷ بترانسEPS  مبلغ ۶۰ تومن ، DPS  مبلغ ۴۲ تومن
سایر شرکتها همانند سال قبل
سود سهام از محل شاراک  : تعداد سهام ۴۰۵۲ میلیون سهم حاصل برابر با ۴۸۶ میلیارد تومن
سود سهام از محل وبشهر  : تعداد سهام ۳۵۷۶ میلیون سهم حاصل برابر با ۵۴ میلیارد تومن
سود سهام از محل وتوسم  : تعداد سهام ۲۹۴۶ میلیون سهم حاصل برابر با ۱۷۴ میلیارد تومن
سود سهام از محل سیدکو  : تعداد سهام ۴۳۶۰ میلیون سهم حاصل برابر با ۷۰ میلیارد تومن
سود سهام از محل پکرمان  : تعداد سهام ۸۱۶ میلیون سهم حاصل برابر با ۱۶ میلیارد تومن
سود سهام از محل بترانس  : تعداد سهام ۱۲۸۷ میلیون سهم حاصل برابر با ۵۴ میلیارد تومن
سود سهام سایر شرکتها  جمعا ۱۰۰ میلیارد تومن
جمع کل سود سهام برابر با 👈👈 ۹۵۴ میلیارد تومن
🔺سود فروش سرمایه گذاری:
طبق عملکرد ۹ ماهه 👈👈 مبلغ ۶۰۲ میلیارد تومن
🔺سود سایر : طبق عملکرد ۹ ماهه  👈👈 مبلغ ۵۳ میلیارد تومن
▪️جمع کل درآمد سود سهام  جمع سه عامل فوق برابر با 👈👈 ۱۶۰۹ میلیارد تومن
▪️هزینه های عمومی اداری بر اساس عملکرد ۹ ماهه برابر با 👈👈 ۲۲ میلیارد تومن
▪️هزینه مالی بر اساس عملکرد ۹ ماهه برابر با 👈👈 ۵٫۴ میلیارد تومن
▪️سایر درآمد ها بر اساس عملکرد ۹ ماهه برابر با 👈👈 ۴٫۳ میلیارد تومن
▪️مالیات : معافیت ماده  ۱۴۳  مکرر ق. م. م
♣️ سود خالص حاصل جمع و تفریق عوامل فوق برابر با 👈👈 ۱۵۸۶ میلیارد تومن . تقسیم بر تعداد سهام (۱۶٫۲۵ میلیارد سهم ) EPS برابر با 👈👈 ۹۸ تومن .
🔺محاسبه حداقل DPS :
۵۰ درصد سود خالص یعنی ۹۸ تومن ضرب در ۵۰ درصد برابر با 👈👈 ۴۹ تومن
۲۰ درصد سود فروش سرمایه گذاری یعنی ۶۰۰ میلیارد تومن ضرب در ۲۰ درصد حاصل تقسیم بر تعداد سهام حاصل برابر با 👈👈 ۷ تومن
♣️جمع دو مبلغ فوق ۵۶ تومن .
نسبت تقسیم سود ۵۷ درصد .

🔷 بررسی نسبت P  به NAV:
پایان سال ۱۳۹۳ ناو ۲۴۶۵ ریال قیمت ۲۰۲۶ ریال نسبت برابر با ۸۲ درصد
پایان سال ۱۳۹۴ ناو ۳۰۴۷ ریال قیمت ۲۴۶۹ ریال نسبت برابر با ۸۱ درصد
پایان سال ۱۳۹۵ ناو ۲۸۴۱ ریال قیمت ۱۹۸۴ ریال نسبت برابر با ۷۰ درصد
پایان سال ۱۳۹۶ ناو ۲۹۸۵ ریال قیمت ۲۲۶۰ ریال نسبت برابر با ۷۵ درصد
۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ ناو ۴۲۴۳ ریال قیمت ۲۸۹۰ ریال نسبت برابر با ۶۸ درصد
👈 کمترین نسبت مربوط  به حال حاضر می باشد . با فرض اینکه این نسبت به میانگین چهار سال قبل (۷۷ درصد)باز گردد قیمت سهم حداقل تا ۳۲۶۷ ریال قابل رشد می باشد.

🔷 بررسی روند قیمت سهم :
روند قیمتی سه ساله اخیر سهم بیشتر تحت تاثیر مقدار سود توزیع شده در مجامع بوده .در طول سه سال گذشته به طور متوسط سالی ۵۰ تومن سود نقدی توزیع شده که بلافاصله بعد از مجمع از قیمت سهم کاسته شده و بتدریج در طول ۶ تا ۹ ماه زمان برده که گپ حاصله پر شود. بعبارتی بازده سالانه سهم برابر با سود توزیع شده بوده است .
در پایان سال ۱۳۹۴ قیمت سهم برابر با ۲۴۶ تومن و در پایان سال ۹۶ قیمت ۲۲۶ تومن بود . در طول این دو سال ۱۰۸ تومن سود نقدی توزیع شده .( معادل سالی ۲۲ درصد بازده).
اما در سال ۱۳۹۷ رفتار قیمتی سهم متاثر از افزایش سود شرکتهای تابعه و رفتار هیجانی بازار در تابستان طور متفاوتی رقم خورد . گپ حاصل از توزیع سود نقدی (۵۰ تومن )سال ۱۳۹۶ ظرف یکماه بعد از مجمع پر شد و قیمت تا سطح ۳۶۸ تومن در مهر ماه ۹۷ رسید. بعد از چند برخورد به کف قیمتی ۲۷۵ تومن در حال حاضر قیمت در محدوده ۲۸۹ تومن در نوسان است.
👈 بنظر می رسد کف جدید سهم در محدوده ۲۷۵ تومن شکل گرفته . بنابراین انتظار داریم قیمت تا قبل از مجمع سال ۱۳۹۷ ( یعنی تیر ماه ۱۳۹۸) تا عدد ۳۳۱ تومن رشد داشته باشد. ( ۲۷۵ بعلاوه ۵۶ تومن سود نقدی) . بازده ۱۹ درصدی تا تیرماه ۱۳۹۸

🔴👈👈 جمع بندی : همانطور که بررسی شد وبانک سهمی بنیادی در مقیاس بزرگ و بازدهی  مطمئن سالانه در حد سود بانکی و بسته به شرایط رونق بازار حتی بیشتر نصیب سرمایه گذاران می کند. رفتار قیمتی سهم (نوسانات کم و رشد آرام ) به نظر بیشتر مورد پسند صندوق ها و یا شرکتهای سرمایه گذاری با نگاه بلندمدت هست  تا  اهالی خرد بازار سرمایه.
در حال حاضر بدلیل شرایط خاص اقتصاد و نوسانات ناشی از تعییرات نرخ ارز در سود شرکتهای تابعه ( بخصوص شاراک) این موضوع هنوز به طور کامل در قیمت سهم منعکس نگردیده بر همین اساس با برآوردی که تا پایان تیر ماه (۵ ماه آتی ) داشتیم امکان دستیابی به حداقل سود ۱۹ درصدی ( قابل افزایش تا ۲۳ درصد) فراهم است . لذا خرید این سهم برای سرمایه گذاران ریسک گریز جذاب است.

۹۷/۱۱/۱۶

‫۰/۵ ‫(۰ نظر)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
error: Alert: Content is protected !!