سرمایه ۲۰۶ میلیارد ریال سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹  EPS89 مبلغ ۷۷۶ریال

۹۱٪ از سود شرکت مربوط به سود غیر عملیاتی است.که شامل :

 • سود …

  سرمایه ۲۰۶ میلیارد ریال سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹  EPS89 مبلغ ۷۷۶ریال

  ۹۱٪ از سود شرکت مربوط به سود غیر عملیاتی است.که شامل :

  • سود سرمایه گذاری در لیزینگ پارسیان ۳۹۹ ریال
  • سود سپرده گذاری در بانک ۳۰۸ ریال

  شرکت برنامه افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در دست اجراء دارد (از ۲۰۶ به ۵۰۶ میلیارد ریال)

فهرست