بررسي و قيمت گذاري سهام شركت سرمايه گذاري غدير

براي محاسبه ارزش گذاري سهام از روش NAV كه خالص ارزش دارايي ها نيز …

بررسي و قيمت گذاري سهام شركت سرمايه گذاري غدير

براي محاسبه ارزش گذاري سهام از روش NAV كه خالص ارزش دارايي ها نيز گفته مي شود استفاده مي كنيم . بدين ترتيب كه ابتدا ما به تفاوت ارزش روز سرمایه گذاری ها نسبت به قیمت تمام شده آن را بدست آورده و سپس آن را با  حقوق صاحبان سهام جمع مي كنيم حاصل را با هر گونه تعديلات ديگر(از قبيل برگشت ذخاير ) كسر يا جمع مي كنيم و نهايتا حاصل را بر تعداد سهام تقسيم مي كنيم. نتيجه NAV براي هر سهم بدست مي آيد. كه قابل مقايسه با ارزش روز سهم مي باشد. هر گونه فاصله معني دار قيمت روز سهام با NAV منجر به بيش خريد و يا بيش فروش سهم مي گردد.

ارزش روز سرمايه گذاري هاي بورسي شركت از گزارش پرتفوي اسفند ماه بدست مي آيند و ساير اطلاعات از گزارشات قبلي قابل استفاده مي باشد.

از آنجايي كه عمده پرتفوي شركت در بخش غير بورسي متمركز مي باشد بنابراين تعيين ارزش روز سرمايه گذاري ها تا حدي مشكل و مبتني بر برآورد و تخمين مي گردد. يكي از روش هاي كاربردي در تعيين و برآَورد ارزش بازار شركتهاي غير بورسي استفاده از روش P/E مي باشد بر طبق اين روش شركتهاي غير بورسي به دو دسته طبقه بندي مي گردد :۱ ) شركتهاي كه سوده اند  و ۲) شركتهاي كه زيان ده و يا هنوز به مرحله سودآوري نرسيده اند.

شركتهاي سود ده با شركتهاي متناظر آنها در بورس مقايسه و  P/E بورس براي آنها اعمال مي گردند و شركتهاي غير سود ده به بهاي تمام شده در محاسبه منظور مي شوند. تمامي موارد فوق در جداول ذيل منظور گرديده است:

 

الف ) محاسبه ما به التفاوت ارزش روز سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به قيمت تمام شده

مبلغ(ميليون ريال)

عنوان

۴۰۴۸۸۸۷

ارزش روز سرمايه گذاري هاي بورسي ( در اسفند ماه ۱۳۸۹)

(۲۱۸۰۰۳۰)

بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي بورسي ( در اسفند ماه ۱۳۸۹)

۱۸۶۸۸۵۷

مابه تفاوت

 

ب ) قيمت گذاري سرمايه گذاري هاي غير بورسي سود ده

اطلاعات ذيل از گزارش پيش بيني سود سال مالي ۹۰ استخراج گرديده است:

نام شركت

سهم شركت غدير

بهاي تمام شده

سهم شركت سرمايه پذير

نوع صنعت

P/E صنعت

ارزش برآوردي

 

صنعتي و بازرگاني غدير

۱۰۰

۷۳,۰۰۰

۱۹۱,۰۷۸

ساختمان

۴

۷۲۶,۰۹۶

پتروشيمي زاگرس

۳۴

۱,۳۳۳,۷۱۹

۱,۰۱۴,۲۸۸

پتروشيمي

۸

۸,۱۱۴,۳۰۴

پتروشيمي پرديس اوره و آمونياک غدير

۵۱

۷۵,۷۸۵

۱,۰۴۱,۱۸۸

پتروشيمي

۸

۸,۳۲۹,۵۰۴

خدمات مديريت غدير

۱۰۰

۲۱۰,۰۰۰

۲۳۶,۰۶۱

بازرگاني

۴

۹۴۴,۲۴۴

توسعه سرمايه و صنعت غدير

۱۰۰

۲,۸۴۹,۱۹۹

۳۲۴,۸۰۹

سيمان

۶

۱,۹۴۸,۸۵۴

سرمايه گذاري زرين پرشيا

۹۵

۴,۰۲۸

۳۷۸,۳۴۵

ساختمان

۴

۱,۴۳۷,۷۱۱

واسپاري سپهر پارس

۸۰

۸۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰

ليزينگ

۶

۷۹۲,۰۰۰

سرمايه گذاري اعتضاد غدير

۹۹

۴۹۵,۰۰۰

۹۹,۰۰۰

سرمايه گذاري

۵

۴۹۵,۰۰۰

المصادر جبل علي

۴۰

۲۹,۸۹۵

۱۲,۰۰۰

 

۴

۴۸,۰۰۰

سرمايه گذاري توسعه الوند غدير

۱۰۰

۱

۷۸۶,۳۸۷

پتروشيمي

۸

۶,۲۹۱,۰۹۶

پتروشيمي مارون

۷

۷۵۱,۷۹۰

۲۸۱,۴۰۰

پتروشيمي

۸

۲,۲۵۱,۲۰۰

تامين سرمايه نوين

۸

۸۰,۰۰۰

۲۱,۵۲۰

 

۵

۱۰۷,۶۰۰

 

 

۵,۹۸۲,۴۱۷

 

 

 

۳۱,۴۸۵,۶۰۹

 

همانطور كه مشخص است ارزش روز شركتهاي سود ده غير بورسي مبلغ ۳۱۴۸۵۶۰۹ ميليون ريال بدست آمد.

محاسبه ما به التفاوت ارزش روز سرمايه گذاري هاي غير بورسي نسبت به قيمت تمام شده

مبلغ(ميليون ريال)

عنوان

۳۱۴۸۵۶۰۹

ارزش روز سرمايه گذاري هاي غير بورسي ( برآوردي )

(۵۹۸۲۴۱۷)

بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي غير بورسي

۲۵۵۰۳۱۹۲

مابه تفاوت

 

ج ) محاسبه NAV سهم

مبلغ(ميليون ريال)

عنوان

۱۸۶۸۸۵۷

مابه تفاوت  ارزش روز سرمايه گذاري هاي بورسي ( در اسفند ماه ۱۳۸۹)

۲۵۵۰۳۱۹۲

مابه تفاوت ارزش روز سرمايه گذاري هاي غير بورسي ( برآوردي )

۲۷۳۷۲۰۴۹

جمع كل

۱۶۶۴۱۴۸۶

حقوق صاحبان سهام در ۳۱/۳/۱۳۸۹

۶۴۰۳۹

برگشت احتمالي زيان كاهش ارزش سر مايه گذاري ها

۴۴۰۷۷۵۷۴

جمع میلیون ریال

۶۰۷۵

تعداد سهام میلیون سهم

۷۲۵۵

NAV ریال

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه مي گردد ارزش NAV هر سهم ۷۲۵۵ ريال مي باشد .با توجه به قيمت روز شركت غدير در ۱۷/۱/۹۰ ( مبلغ ۶۷۹۷ ريال ) قيمت در محدوده ۹۴% NAV خود قرار دارد.(عرف بازار ۸۰%) كه نشان از رفتار هاي هيجاني خريداران و با توجه به جو مثبت بازار مي باشد .

 

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۱۸ توسط صالحی ;|;

فهرست
error: Alert: Content is protected !!