الگوهای بازگشتی (خانواده ستاره ها)

۱٫الگوی ستاره صبحگاهی

 الگوهای بازگشتی (خانواده ستاره ها)

۱٫الگوی ستاره صبحگاهی

۲٫الگوی ستاره عصرگاهی

۳٫ الگوی ستاره دوجی صبحگاهی

۴٫ الگوی ستاره دوجی عصرگاهی

۵٫ الگوی بچه سر راهی

الف) در یک روند نزولی

ب ) در یک روند صعودی

 

۶٫الگوی چکش وارونه

۷٫ الگوی شوتینگ استار

 

فهرست